Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Заявяване на услугата

Необходими документи съгласно чл. 239, ал. 2 от ЗЛПХМ:

  1. Данни за единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от търговския регистър

  2. Документ за образование и свидетелство за съдимост на лицето, определено за ръководител на дрогерията

  3. Медицинско свидетелство на лицето по т. 2

  4. Документ за платена държавна такса в размер, определен в Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ

  5. Декларация по чл.238, ал. 3, т. 1 от ЗЛПХМ, че ръководителят на дрогерията не е лишен от правото да упражнява професията си

  6. Документ, удостоверяващ най-малко една година стаж по специалността на лицето, определено за ръководител на дрогерията (заверено копие от трудова книжка, удостоверение за трудов стаж), съгласно чл. 238, ал. 3, т. 3 от ЗЛПХМ

  7. Документ за платена такса

Ход на процедурата

Заявлението за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се подава в звено „За административно обслужване” на СРЗИ, заедно с приложените към него документи.

Инспекторите, отговарящи за регистрация на дрогериите, проверяват подадените документи и при констатиране на съответствие ги предоставят на инспекторите по райони. При непълнота на документите се уведомява заявителя за допълване и отстраняване на пропуските.

В 14 дневен срок от постъпване на заявлението по чл.239, ал. 2, инспектори от отдел “КАЛН” на СРЗИ, съобразно определените им райони, извършват проверка относно спазване изискванията на наредбата по чл. 243 от ЗЛПХМ. В случаите, когато се установи, че не са спазени изискванията на наредбата по чл. 243 от ЗЛПХМ, в седем дневен срок от извършване на проверката, СРЗИ дава предписания и определя срок за отстраняването им.

За резултата от проверката инспектор от отдел “КАЛН” изготвя констативен протокол с предложение до директора на СРЗИ за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия, или мотивиран отказ.

Констативният протокол се подписва от инспектора, извършил проверката на обекта, инспектора, отговарящ за регистрацията на дрогериите, началника на отдел „КАЛН” и директора на дирекция „Медицински дейности”.

След подписване на становището по т. 2, от съответните длъжностни лица, оценяващият инспектор изготвя проект на удостоверението за регистрация на дрогерия, и го представя за подпис от директора на СРЗИ.

В 14 дневен срок от извършване на проверката по чл. 239, ал. 3 от ЗЛПХМ, или от отстраняване на непълнотите по чл. 239, ал. 4 от ЗЛПХМ, директорът на СРЗИ издава удостоверение за регистрация на дрогерия или прави мотивиран отказ за издаването му.

Подписаните от директора удостоверения за регистрация се вписват в регистъра по чл. 241 от ЗЛПХМ от главния специалист-организатор “АОИ” на отдел “КАЛН”, или при негово отсъствие от определен от началника на отдел “КАЛН” служител, и се предоставят в звено “За административно обслужване” на СРЗИ за връчване.

В СРЗИ се поддържа публичен регистър за издадените удостоверения за регистрация на дрогерии.

Удостоверението се връчва на заявителя в звено “За административно обслужване”, срещу представяне на лична карта или срещу представено заверено пълномощно, което остава към досието.

В 7-дневен срок от издаване на удостоверение за регистрация на дрогерии, инспекторите, отговарящи за регистрацията на дрогериите изготвят и предоставят на директора на СРЗИ за подпис проект за писмо-информация до Министерство на здравеопазването за издадения акт

Отказът и отнемането на издаденото удостоверение подлежат на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.