Разрешение за търговия с тютюневи изделия

Изисквания, процедури, инструкции

Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект.

Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

– е търговец по смисъла на Тъ рговския закон;

– не е в производство понесъстоятелност или ликвидация;
– се представлява от лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
– няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
– не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
– разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;
– не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение;

Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти-специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, станции за зареждане на моторни превозни средства, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

Търговските складове и обекти трябва да отговарят на следните условия:
– да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език „Цигари“ или „Тютюневи изделия“;
– да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;
– да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;
– да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.

В случаите на разносна търговия или продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, предоставят в 7-дневен срок в компетентното митническо учреждение идентификационните данни на транспортните средства, използвани за дейността. Лицата уведомяват писмено компетентното митническо учреждение за идентификационните данни на всяко следващо транспортно средство или при необходимост от замяна на едно транспортно средство с друго – преди използването им за дейността. Продажбата на тютюневи изделия чрез използване на транспортни средства е допустима.

Заявяване на услугата

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено искане по образец съгласно приложение № 19а до директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение. Искането за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с ППЗАДС. Към искането се прилагат следните документи:

– декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация – само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;

– ако лицата не са български граждани – декларация за обстоятелството, че не са осъждани за престъпление от общ характер;
– декларация за обстоятелствата, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
– документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;
– копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документ/и, въз основа на които да може служебно да се събере информация;
– свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
– копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;

В искането доставчиците се посочват с наименование и ЕИК.

С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

Изпълнение на услугата

След извършване на проверка на място и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по искането в 14-дневен срок от датата на постъпването му. Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект в 7-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението. В срока, определен в уведомлението, лицето, подало искането трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

В гореописаните срокове директорът на териториалната дирекция издава разрешение за търговия с тютюневи изделия по образец съгласно приложение № 19б от ППЗАДС или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на разрешение. Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение.

Правото за извършване на търговия с тютюневи изделия възниква от датата на връчването на разрешението.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.