Авансово разпределяне на дивидент

Дълги години в практиката стоеше спорният въпрос – може ли да се изплаща авансово дивидент по реда на ЗКПО или не. Становището на НАП беше – отричане на законовата възможност за предварително разпределяне на печалбата  и третирането им като „скрито разпределение на печалбата“.  Това на практика означаваше, че за да се разпредели дивидент трябва да е изтекла финансовата година, да е приет годишният отчет на дружеството и да е взето решение за начина на ползване на печалбата или нейното разпределение.

На база обжалван ревизионен акт по спор именно за авансово разпределяне на дивидент и данъчното му третиране, а именно дали това е доход от дивидент на физическото лице или друг вид доход по ЗДДФЛ,   съществува  Решение № 2108 от 31.03.2021 г. на АССГ и  Решение № 1304 от 11.02.2022 г. на ВАС по адм. д. № 5699/2021 г., VIII , които отменят ревизионния акт.

Заключение от съдебно-счетоводната експертиза гласи, че принципно в счетоводния закон липсва забрана за авансово разпределение на дивидент или авансово скрито разпределение на печалбата. При липса на такава изрична забрана и при достатъчно обоснована прогноза, че дружеството ще завърши годината на печалба, не е невъзможно авансово съдружниците да решат да разпределят дивидент преди приключване на отчетния период.

След тези две решения е  отправено писмено запитване от Института на дипломираните експерт-счетоводители с вх. № 33- 00-165/11.05.2022 г. на ЦУ на НАП , в резултат на което е издадено ново становище с Писмо с изх. № 33-00-165 #1 от 09.06.2022 г.

В най-общи линии заключението на НАП е, че извършеното авансово разпределяне на текущата печалба (преди финансовата година да е изтекла) представлява разпределение на дивидент по смисъла на § 1, т. 4, б. „а“ и „б“ от ДР на ЗКПО, съответно § 1, т. 5, б. „а“ и „б“ от ДР на ЗДДФЛ, когато в годишен аспект е налице нетна счетоводна печалба в размер равен или превишаващ авансово разпределената сума. За целта е необходимо да е налице взето решение на общото събрание и обоснована прогноза за наличие на нетна счетоводна печалба в годишен план, която да е подкрепена с доказателства.

Ако имате въпроси по темата или желаете повече информация, моля свържете се с колегите от отдел счетоводство на Смарт Баланс.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.