Счетоводни Услуги

Смарт Баланс предоставя подкрепата, обективността и експертизата, необходими на бизнеса, за да успее в контекста на постоянно променящия се свят. Ние предлагаме широк спектър от счетоводни, финансови и консултантски услуги в редица отрасли, за да дадем на собствениците и управителите на бизнеса разбирането от което се нуждаят, за да просперират.

Смарт Баланс има повече от 14 години опит в обслужването на малки, средни и големи предприятия. Към момента предоставяме счетоводни услуги на над 300 компании с българска и международна собственост. Фирмата е една от най-големите независими счетоводни къщи в страната.

Нашите експерт счетоводители от счетоводна къща Смарт Баланс предлагат на нашите клиенти счетоводни и аутсорсинг услуги с добавена стойност, включително данъчни, осигурителни, финансови и оценителни услуги за Вашия бизнес.

Предимството да сте наш клиент

 

–  Екипът ни се състои от 20 професионалисти с различна квалификация в различните сфери на счетоводните и финансови услуги.
– Нашата специализация е да предоставяме висококачествени счетоводни решения
– Предлагаме изключително широк набор от услуги, съобразени специално и индивидуално с Вашите нужди.

Обхват на услугите

Като част от счетоводния екип на Смарт Баланс, всеки от нашите професионалисти е отдаден на отличното обслужване на нашите клиенти.

 • Организация на цялостното счетоводство.
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по ЗДДС.
 • Попълване на годишни данъчни декларации по ЗКПО.
 • Изготвяне на отчети за статистиката, справки за БНБ.
 • Изготвяне на годишни финансови отчети
 • Формиране на себестойност.
 • Отчитане на дълготрайни активи.
 • Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи. Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация.
 • Изготвяне на месечни или тримесечни финансови отчети, анализи, препоръки
 • Комуникация с институции ( НАП, НОИ, БНБ, Търговски Регистър, Общини и други.)
 • Данъчна защита.
 • Изготвяне на данъчен и амортизационен план.
 • Водене на складови наличности.
 • Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения.
 • Данъчни и други регистрации – попълване и подаване на заявления и документи, както и последващото предоставяне на данни и информация.
 • Съдействие и консултация по предстояща данъчна ревизия включваща предварително установяване на допуснати грешки при отразяване на отделните сделки, събития и операции.
 • Консултации по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Консултации и определяне на най-изгодния данъчен ефект при сделки между местни и чуждестранни контрагенти.
 • Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им.
 • Консултации спомагащи за определянето на осигурителния статус на ръководния състав и персонала, както и определяне на компонентите на възнаграждението и осигурителния доход.
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури;
 • Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;
 • Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания;
 • Всякакви други данъчни консултации.
 • Данъчна защита.
 • Подготвяне на трудови договори и всички документи касаещи назначаване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения.
 • Изготвяне и регистрация  в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване.
 • Подаване на болнични и други документи в НОИ, свързани с временна неработоспособност, издадени от България и страните от ЕС.
 • Обработка на документи свързани с извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица. Подаване на годишни декларации: декларация 6, декларации по чл. 55, чл. 73, чл.73а.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларация 1 и декларация 6.
 • Изготвяне на месечни разплащателни ведомости за заплати, платежни нареждания и други документи свързани с трудовите и извънтрудовите възнаграждения.
 • Оформяне на документи свързани със съотвените обстоятелства при назначаване и освобождаване на служителите – трудова книжка, осигурителна книжка, документи удостоверяващи осигурителен и трудов стаж, служебни бележки за дохода.
 • Подготовка на заповеди и документи за командировка на база наредбанта за служебните командировки и специализации в чужбина и наредбите за командироване в рамките на предоставяне на услуги. Изчисляване на разходи за командировка на територията на страната и чужбина.
 • Изготвяне и подаване на тримесечни и годишни отчети към НСИ, годишни декларации по чл.15 от ЗЗБУТ.
 • Съдействие при изготвяне на вътрешнофирмени документи, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд и други свързани с нормативни изисквания.
 • Всякакви други услуги свързани с ТРЗ, Личен Състав, Човешки Ресурси.

Какъв опит имате?

Вече 14 години сме се отдали на комплексното счетоводно обслужване на малки, средни и големи предприятия. Обслужваме ежемесечно над 300 компании. Нашите клиенти са разнородни. От малки компании с до 5 служители, до фабрики с над 300 души персонал и международни компании с големи проекти в енергетиката.

Какъв е вашият екип?

Един от стълбовете на които се гради Смарт Баланс е прекрасния екип. В момента за Смарт Баланс работят 20 човека, специалисти в различните сфери на нашата дейност. Изключително сме внимателни при подбора на кадрите, които каним да се присъединят към екипа ни. Професионалните качества са важни, но не и единствените, които сме намерили в хората работещи в Смарт Баланс.

Какви са цените на вашите услуги?

Ние никога не сме използвали ниски цени, за да привличаме клиенти. Никога и няма да го направим. Прекалено много уважаваме клиентите си, екипа си и нашия труд. Не предлагаме промоции и оферти, които са прекалено добри, за да са истина. Предлагаме професионални услуги и отношение. Приемаме възнаграждение за труда си, което е адекватно и разумно. За повече информация и конкретна оферта, свържете се с нас.

Какво мога да очаквам от вас?

Професионализъм без компромиси. Качествени счетоводни услуги. Комплексно финансово обслужване. Коректност и Лоялност. Нашата пълна отдаденост на Вашия бизнес и успех. Защото така растем ние.

Поискайте първоначална оферта за счетоводно обслужване от Смарт Баланс.

Нашите експерти ще Ви отговорят
до 24 часа в работни дни.

  Свържете се с нас

  Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.