Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по Трудова Медицина

Компетентни органи

Удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването.

Заявител

Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето – за регистрация на служба по трудова медицина такса в размер на 367 лв

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина.

Необходими документи

За регистриране на службите по трудова медицина лицата, които са ги създали, подават в Министерство на здравеопазването:

  1. Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създаващо службата.

  2. Данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер с подпис и печат на лицето, създаващо службата.

  3. Копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ.

  4. Договор между работодатели – за случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗЗБУТ.

  5. Данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър или актуално удостоверение за вписване на лицата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава

  6. Списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина, утвърден и подпечатан от лицата, създаващи службата.

7.* Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите:

За лицето с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с придобита специалност “трудова медицина” е необходимо да се представят следните документи:

а) нотариално заверена диплома за завършено висше образование по медицина;

б) нотариално заверено удостоверение/диплома за придобита специалност по ”трудова медицина”.

За лицето с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки  и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа е необходимо да се представят следните документи:

а) нотариално заверена диплома за завършено висше техническо образование;

б) нотариално заверени официални документи за:

– трудов стаж;

– служебен стаж;

– осигурителен стаж;

– извършване на дейност в чужбина;

– длъжностни характеристики, заповеди и други, удостоверяващи три години професионален опит областта на безопасността и здравето при работа.

За техническия изпълнител с образование не по-ниско от средно се представя:

– нотариално заверена диплома, от която да е видно, че лицето е с образование не по-ниско от средно.

*В случаите, когато е налице несъвпадение на имената на дадено лице (лична карта, диплома, трудова, книжка и др.) от състава на службата се представя Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община.

  1. Декларации на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ.

  2. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.