Лиценз за превози на пътници или товари

УКАЗАНИЯ

за подаване на заявления за продължаване на срока на лиценз на Общността за извършване на превози на пътници или товари и за получаване на издадените лицензи

За продължаване на срока на лиценз на Общността за извършване на превози на пътници или товари автомобилните превозвачи следва да подадат заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Заявлението е по образец и се подава чрез началника на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” по регистрацията на търговеца.

Към заявлението прилагат следните документи:

 1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – документът се представя, ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.;

 2. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност – документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

 3. копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ – документът се представя, ако търговцът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.

 4. документи за финансовата стабилност, удостоверяващи наличието на необходимите ресурси за нормалното функциониране на дейността;

 5. свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност;

 6. копие на удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност – представя се, когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз”;

 7. декларация за наличието на собствена или наета гаражна площ с точно указан адрес;

 8. копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;

 9. копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;

 10. декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.

Превозвачите декларират наличието на собствена или наета гаражна площ и съответствието си с изискването за установяване на територията на Република България с една декларация по образец

Относно документите за финансовата стабилност:

Превозвачите представят справка за финансовата стабилност по образец.

Превозвачите, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Превозвачите, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Когато превозвачът доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер по-малък от предвидения в член 7, параграф 1 от Регламент № 1071/2009, освен годишния финансов отчет, представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция могат да бъдат сключени съответно издадени за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност.

Договорът за застраховка трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да бъде сключен за застраховка по раздел ІІ, буква “А”, т. 3, 8, 9, 13 и 16 от приложение № 1 от Кодекса за застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на лицето по чл. 2, ал. 1;

 2. да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно ал. 1;

 3. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.

Банковата гаранция трябва да отговаря на следните изисквания

 1. да бъде в полза на превозвача;

 2. да е със срок не по-малък от една година;

 3. да не може да бъде променяна или отменяна без предварително уведомяване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;

 4. да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българската народна банка при условията и по реда на Закона за кредитните институции, или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз.

Таксата за продължаване на срока на лиценза на Общността, предвидена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление  № 81 на Министерския съвет от 2000 г., е 100 лева, за издаване на заверено копие на лиценза на Общността – 10 лв.

Документът за платена такса се представя при получаването на издадения лиценз и на заверените копия към него.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.