Регистриране на земеделски производители

І. Какво трябва да знаете преди да решите да се регистрирате:

1. Държавното обществено осигуряване на земеделските стопани е задължително, както и за останалите самоосигуряващи се лица – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества и лица, упражняващи свободна професия или занаят.
2. Регистрираните земеделски стопани – физически лица не могат да получават помощи при безработица.
3. Областните дирекции “Земеделие ” предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на Териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски стопани – физически лица.
4. След първоначалната си регистрация в срок от седем дни физическото лице земеделски стопанин задължително се вписва в Агенция по вписвания в регистър БУЛСТАТ.За целта представя регистрационната си карта като земеделски стопанин/зелен картон /и негово копие.

ІІ. Ползи от регистрацията като земеделски стопанин:

1.Само регистрираните за съответната година земеделски стопани могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони.
2. Само регистрираните земеделски стопани имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.
3. Само регистрираните земеделски стопани могат да продават продукцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати.
4. Земеделски стопани, които упражняват само земеделски дейности ползват преференции при внасяне на социални и здравни осигуряване и УПФ /за родените след 1960 г./.
5. Не се облагат доходите на земеделските стопани, физически лица, вкл. извършващи дейност като еднолични търговци, за непреработена растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.

ІІІ. Кой може да се регистрира като земеделски стопанин:

 1. Регистрацията на лицата като земеделски производители нормативно е уредена с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и настъпилите изменения и допълнения към нея, обн. в ДВ, бр.43 от 30.05.2017 г./

  2. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

  3. Тютюнопроизводителите могат да се регистрират по Наредба № 3/29.01.1999 г.

  Необходими документи за регистрация

ІV. Необходими документи за регистрация:

Анкетни карти и анкетни формуляри се предоставят безплатно от ОД “Земеделие” и общинските служби по земеделие. Същите могат да бъдат изтеглени и от сайта на дирекцията.:
1. За юридически лица:
1.1. Удостоверение за актуално състояние от Търговският регистър
1.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
2. За физически лица:
2.1. Документ за самоличност;
2.2. Справка от Търговският регистър по БУЛСТАТ за земеделски стопани, на които се прави пререгистрация;
3. Ако отглеждат животни:
– Опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл.7,ал.2,опис на животните,които не подлежат на идентификация или заверен опис от официалния ветеринарен лекар,контролиращ съответният животновъден обект.
4. Ако лицата обработват земя:
4.1 Земеделските стопани,които ползват земеделска земя,вписват в анкетните формуляри имотите, които ще ползват през съответната стопанска година и за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл.41 от ЗПЗП. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи,доказващи правното основание за ползването им,или заверка от кмет/кметския наместник на населеното място по местонахождение на имота.
4.2. Стопаните, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3.

 1. Указания за попълване на анкетна карта, анкетен формуляр и декларация:

 2. Анкетна карта – попълват се идентификационните данни на земеделския стопанин, като за документи, подадени от упълномощено лице трябва да са попълнени данни на пълномощника. В горния десен ъгъл се поставя входящ номер с датата на подаване. В карето Попълва се от Областна дирекция “Земеделие”:дата е датата на регистрация или заверка, която е идентична с датата вписана в регистрационната карта. Задължително трябва да има подпис и печат на длъжностно лице в ОД “Земеделие”.На втората страница трябва да са описани ЕКАТТЕ на всички землища, за които има подадени анкетни формуляри /чл.8, ал. 5 от Наредба № 3/. Подписът на земеделския стопанин е задължителен.

  2. Анкетни формуляри:

  2.1.Таблица 1 – попълват се номерата на имотите-6 цифрени,когато са от Картата на възстановена собственост или 8-цифрени землища с влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри/съгласно идентификатора на Агенцията по геодезия,картография и кадастър/За дворни места се вписват фиктивен номер/напр.99991/, начин на трайно ползване, форма на стопанисване (за всички форми на стопанисване трябва да има правно основание за ползване на земята за текущата стопанска година), площ в ха, поливна площ в ха;

  2.2. Таблица 2 – попълва се площ по култури за текуща стопанска година –засети/засадени и намерения за засети/засадени. При заверка на анкетен формуляр да се съблюдават данните и времето на подаване според агротехническите срокове за извършване на мероприятията..Общо ИЗП (код 3299) трябвада е по-малко или равно на Общо (код 1999 от Таблица 1).На празните позиции на страниците да се поставя „Z”, за да не се дописва след заверка.

  Попълването на Таблица 1 води до задължително попълване на Таблица 2!

  2.3. Таблица 3 – попълват се броя на животните по видове.С изключение на позициите „Говеда и биволи-общо“ и „ Зайци-общо“броят на животните в позициите“общо“трябва да съответства на общият брой на животните в позициите „в т.ч.

  2.4. Таблица 4 – попълват се от земеделския сторанин въз основа на представена и приложена компютърна разпечатка от информационната система за обекта на земеделския стопанин и отглежданите в него животни, заверени при необходимост от официален ветеринарен лекар.

  Под Таблица 3 се записва номера на животновъдния обект.

  Заверките на анкетните формуляри се извършват съгласно чл. 8, ал. 7 от Наредбата

  Общинската служба по земеделие води входящ дневник съгласно чл. 8, ал. 7 от Наредбата.

  Входящият номер с датата да се изписват в десния горен ъгъл на Анкетния формуляр.

  За дата на заверката на АФ да се счита датата, записана в определените полета в горния ляв ъгъл, след поставяне на подпис и печат от длъжностното лице от ОСЗ на последната страница на формуляра. Валидността на АФ за представяне в ОД „Земеделие ” е 20 дни.(чл. 8, ал. 7 от Наредба№3/1999).

  3. Декларация за извършване на дейности с първични фуражи – попълва се от земеделските стопанини, които извършват дейности с първични фуражи.

  Декларацията се попълва от земеделския стопанин само ако произвежданата от него продукция е за храна на животни.

VІ. Какво е необходимо да знае регистрираният земеделски стопанин:

 1. С цел установяване верността на данните от регистъра служители ОД ”З” извършват проверка на място на регистрираните земеделски стопани по ред определен от министъра на земеделието ,храните и горите.

  2. Всеки регистриран земеделски стопанин е длъжен в едномесечен срок да подаде в съответната ОСЗ или ОД ”З” информация за настъпилите промени в данните, обявени към момента на регистрация, или заверката за съответната година.

  3. Ежегодно до28 февруари земеделския стопанин трябва да предоставя актуална информация за дейността си чрез анкетна карта и един или повече броя анкетни формуляри. Въз основа на тази информация Областна дирекция “Земеделие” заверява анкетната и регистрационна карта на земеделските стопани. Регистрацията е валидна до 28февруари на следващата стопанска година.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.