Смарт Баланс получи сертификация по ISO 9001:2015

Радваме се да Ви уведомим, че счетоводна къща Смарт Баланс получи сертификация по ISO 9001:2015 за следния обхват:

Счетоводни услуги. ТРЗ услуги. Данъчно консултиране.

ISO 9001:2015 е международен стандарт за системи за управление на качеството (СУК) разработен от Международната организация по стандартизация (ISO). Той определя критериите за установяване, въвеждане, поддържане и непрекъснато подобряване на СУК в организацията.

Стандартът ISO 9001:2015 осигурява рамка, чрез която организациите гарантират, че техните продукти и услуги постоянно отговарят на изискванията на клиентите и съответстват на приложимите регулации. Той е приложим за всяка организация, независимо от размера, типа или отрасъла, в който тя действа.

Основните принципи на ISO 9001:2015 включват:

1. Фокус върху клиента: Поставяне на клиента в центъра на процесите за управление на качеството и разбиране на техните нужди и очаквания.

2. Лидерство: Проявяване на лидерство и ангажимент към качеството, чрез установяване на ясно виждане, насоки и политика за качеството в организацията.

3. Ангажираност на персонала: Включване на служителите на всички нива и признаване на тяхното принос към постигането на целите за качество.

4. Процесен подход: Приемане на систематичен подход за управление на процесите, които допринасят за способността на организацията да доставя постоянни резултати от високо качество.

5. Подобрение: Непрекъснато подобряване на ефективността на СУК чрез идентифициране на области за подобрение и прилагане на подходящи коригиращи и предотвратителни мерки.

6. Вземане на решения на базата на доказателства: Вземане на информирани решения, базирани на надеждни данни и анализ на съответната информация.

7. Управление на взаимоотношенията: Създаване и поддържане на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчици, партньори и други заинтересовани страни.

За да получи сертификация по ISO 9001:2015, Смарт Баланс  премина през процес на одит, извършен от акредитиран сертификационен орган. Одитът потвърди, че СУК на организацията отговаря на изискванията на стандарта. Постигането на сертификация по ISO 9001:2015 доказва нашия ангажимент към управлението на качеството, нашата репутация, стремежът ни към удовлетвореност на клиентите и общата ни производителност.

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.