MOSS – Какво трябва да знаете?

Какво трябва да знаете, ако извършвате доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги извършвани по електронен път.


Далекосъобщителни услуги са фиксирани и мобилни телефонни услуги, достъп до интернет и други.

Услуги за радио и телевизионно излъчване са програми, излъчвани по радио и телевизионни мрежи, както и предавания на живо по интернет, излъчвани едновременно с тяхното излъчване по радио или телевизия.

Услуги предоставяни по електронен път са софтуер и актуализации, изграждане и поддръжка на уеб сайтове, покупка на електронни книги, онлайн абонаменти за периодични издания, сваляне на приложения, игри, музика и филми, уеб хостинг, дистанционни обучение с минимална намеса на човешки фактор и други.

Доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио –и телевизионно излъчване и услугите извършвани по електронен път, предоставяни от данъчно задължено лице на получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава – членка се облагат в държавата-членка, в която е установен получателят на услугата.

Когато получателят е данъчно задължено лице, облагането с данък добавена стойност става в държавата – членка на получателят съгласно механизма на сомоначисляването.

Тъй като законът предвижда облагането на тези услуги да се извършва в държавата – членка по местоположение на крайният потребител (данъчно незадължено лице), това би означавало, че доставчиците на този тип услуги би трябвало да се регистрират във всяка държава – членка на ЕС, в която извършват доставки на такива услуги.

В тази връзка в закона е предвидена регистрация по специалния „режим на Съюза“ чрез използването на mini-One-Stop-Shop онлайн услуга (MOSS), която е доброволна и улеснява доставчиците на тези услуги при администриране на данък добавена стойност.

Ако данъчно лице избере да прилага MOSS, то се регистрира в държавата-членка, в която е установило своята стопанска дейност.

За дата на регистрация се счита първият , ден на тримесечието следващо календарното тримесечие на подаването на заявлението. Когато обаче първата доставка на услуга е извършена преди датата на подаване на заявлението, за дата на регистрация се смята датата на първата доставка, при условие че данъчно задължено лице е подало заявление за регистрация най-късно до 10-то число на месеца, следващ месеца на първата доставка.

Справка декларацията се подава по електронен път до 20-то число на месеца, следващ календарното тримесечие , за който се отнася. Когато 20-то число на месеца е неприсъствен ден, чл.22, ал.7 от ДОПК не се прилага.

Данъчната основа, датата на възникване на данъчно събитие и изискуемостта на данъка при тези услуги се определят по законодателството на държавата членка на идентификация.

Данъчната ставка на доставките е приложимата ставка в държавата членка на потребление.

За документиране на доставките на електронни услуги се прилага законодателството на държавата членка по идентификация.

Лице, регистрирано по MOSS е длъжно да води електронен регистър, за извършените от него доставки на електронни услуги.

В електронният регистър се посочва следната информация:

-Държава членка на потребление
-Вид и количество на предоставяната услуга
-Дата на данъчно събитиеНомер и дата на фактурата, ако такава е издадена
-Данъчна основа, като се посочва използваната валута
-Увеличение или намаление на данъчната основа
-Приложима ставка на данъка
-Размерът на данъка, като се посочва използваната услуга
-Датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане
-Всички авансови плащания
-Име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни
-Информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където е постоянният му адрес или обичайното му пребиваване.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Свържете се с нас

Позвънете ни или попълнете формата долу и ние ще се свържем с Вас. Стремим се да отговаряме на всички запитвания до 24 часа в работни дни.